Doradztwo Diversity & Inclusion

Budowa otwartej, inkluzywnej kultury organizacyjnej. Wsparcie doradcze i konsultacyjne w realizacji strategii i projektów zarządzania różnorodnością.

D&I Scanning

Gdy oczekujesz wsparcia w osiągnięciu konkretnych efektów swoich projektów.

D&I Overview

Gdy oczekujesz wsparcia w osiągnięciu konkretnych efektów swoich projektów.

Stałe wsparcie doradcze

Gdy potrzebujesz wiarygodnego partnera w konsekwentnym wdrażaniu strategii D&I

Interwencje

Działania eksperckie w sytuacjach kryzysu

Wsparcie projektowe

Gdy oczekujesz wsparcia w osiągnięciu konkretnych efektów swoich projektów (np. organizacja Tygodnia Różnorodności, opracowanie polityk antydyskryminacyjnych, zwiększenie udziału grup niedoreprezentowanych).

Konsultacje z ekspertami

Konsultacje z ekspertami We wszystkich tematach zarządzania różnorodnością

Budowa kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność i czerpiącej korzyści z różnorodności jest wyzwaniem, które po prostu biznesowi się opłaca.

Widzimy to po efektach naszych działań, ukierunkowanych na strategiczne wspieranie firm w kreowaniu inkluzywnego, włączającego, szanującego i bezpiecznego środowiska pracy, które odwdzięcza się wyższą efektywnością pracy, większą innowacyjnością, zaangażowaniem i elastycznością, lepszym rozwiązywaniem konfliktów, lepszym dopasowaniem do potrzeb klientów i łatwiejszym sięganiem po talenty na rynku pracy. Czy wiemy, jak pomagać biznesowi w świadomym, systemowym zarządzaniu różnorodnością? Tak! Niżej przybliżamy, w jaki sposób działania doradcze i konsultacyjne mogą pomóc w stworzeniu systemowych, trwałych rozwiązań w obszarze zarządzania różnorodnością.

Liczy się doświadczenie, benchmark i wiedza ekspercka.

Zarządzanie różnorodnością to nie tylko idea. To szeroka i złożona wiedza.

Jeśli zarządzanie różnorodnością traktujemy jako proces strategiczny, mający przynieść realną i trwałą zmianę – musimy go traktować z należytą powagą. Tu nie ma drogi na skróty. Nie wystarczą dobre intencje i szczere zaangażowanie. Potrzebna jest głęboka wiedza ekspercka, pozwalająca na dostrzeżenie szerokiego obrazka i wszystkich szans oraz zagrożeń. Ewentualne potknięcia mają bowiem nieraz ogromne znaczenie wizerunkowe, wdrożeniowe. Potrafią wręcz przekreślić całą dobrą ideę budowania firmy otwartej i inkluzywnej.

Taką ekspertyzę systematycznie budujemy w Diversity Hub – dysponując najlepszymi ekspertami i ekspertkami w poszczególnych wymiarach różnorodności (międzykulturowość, płeć i gender balance, niepełnosprawność, wiek i pokolenia, zdrowie psychiczne, LGBTQ etc.), w obszarach przekrojowych (unconscious bias i uprzedzenia, dyskryminacja, mobbing, inkluzywne przywództwo – inclusive leadership, business case, role opiekuńcze, zarządzanie konfliktem), w budowaniu strategii i planów działań, transformacji, zarządzania zmianą, zarządzania wiedzą, czy specjalizujących się w tematach takich, jak rekrutacja, ocena i awanse, czy Employer Branding. Pracujemy z doświadczonymi ekspertami merytorycznymi, ale też facylitatorami, czy badaczami reprezentującymi różne kultury, pracującymi w dziewięciu językach.

Skuteczne wdrożenie polityk Diversity and Inclusion wymaga znajomości rynku i doświadczonego partnera.

Sama wiedza ekspercka w zakresie Diversity & Inclusion to nie wszystko. Ważne jest doświadczenie i dobry benchmark. Jako Diversity Hub wsparliśmy dotychczas ponad 100 znaczących marek – doradczo, badawczo, konsultacyjnie, szkoleniowo. Realizujemy własne badania rynku i projekty rozwojowe, gromadzimy best practices i case studies, jesteśmy liderem Europaen Diversity and Inclusion Network, w ramach której rozwijamy nasze działania wdrożeniowe na poziomie regionu. Jesteśmy mocno osadzeni w rynku i rozumiemy ten rynek. Mamy setki przykładów na to, co działa i przykładów tego „co nie działa”. To bagaż doświadczeń, o którym nie da się przeczytać w książkach.

Łatwo to sprawdzić, pytając o rekomendacje firm, które z nami pracują. Często zajmujemy się tematami, które są delikatne i nie pozwalają na publikację referencji na stronie internetowej. Ale zawsze służymy kontaktem bezpośrednim do osób, które za te działania w firmach odpowiadają. To zbyt ważny temat, by decyzje opierać tylko na deklaracjach. Zapytaj nas o doświadczenie.

Komu doradzamy w obszarze zarządzania różnorodnością? Kto potrzebuje wsparcia w Diversity & Inclusion Management?

Zarządy i osoby odpowiedzialne za strategię

Zarząd, top management potrzebuje danych i rozwiązań pozwalających strategicznie zaplanować i zarządzać działaniami w obszarze zarządzania różnorodnością, wyznaczyć cele i je kaskadować oraz mierzyć efekty. Czasem możemy wspólnie planować działania, nie mając wyraźnych ograniczeń, czasem musimy wypełnić treścią polityki globalne na poziomie lokalnym; raz planujemy całościowe strategie, innym razem action plany dot. wybranych tematów, jak niepełnosprawność, czy interkulturowość, rekrutacja lub awanse etc.

Osoby / zespoły odpowiedzialne za zarządzanie różnorodnością

espoły ds. różnorodności, D&I Teams, HR, Diversity and Inclusion Champions / Ambassadors – osoby lub zespoły odpowiedzialne za operacyjne zarządzanie różnorodnością są najczęściej miejscem naszego pierwszego kontaktu. Wspólnie przygotowujemy plany i business case dla zarządów, wspólnie realizujemy codzienne projekty i działania, świadczymy codzienne wsparcie konsultacyjne / interwencyjne w rozwiązywaniu problemów (D&I Support) oraz – dbamy o rozwój osób odpowiedzialnych za zarządzanie różnorodnością (szkolenia dla liderów D&I, dostępność naszego know-how, wymiana dobrych praktyk na D&I Task Forces, najlepsze wzorce i benchmark na konferencjach etc.).

Liderzy i liderki sieci/networków pracowniczych

Pod pojęciem sieci pracowniczych, skrótowo określanych jako ERGs (Employee Resource Groups), BRGs (Business Resource Groups) lub networki rozumiemy wewnątrz firmowe grupy tworzone i kierowane woluntaryjnie przez i dla pracowników, które od wielu lat są nieodłącznym elementem korporacyjnego krajobrazu, mającym m.in. na celu wspieranie procesów budowy kultury różnorodności i inkluzji w biznesie (np. sieci Pride, Cultural Awareness, Women Network, Parentingowe etc.).

Ich liderzy i liderki borykają się z wieloma wyzwaniami związanymi z efektywnością swych działań, angażowaniem, zarządzaniem siecią etc. Są na tyle ważne, że stworzyliśmy dla nich cały odrębny program (Era Grassrootera), ale też wspieramy je konsultacyjnie i realizacyjnie w ich działaniach – od powołania sieci i nakreślanie jej strategii, planu działania, po wsparcie w realizacji ich celów.

Menedżerowie i menedżerki / line managers

Inkluzja odbywa się na poziomie zespołów. To od zachowania liderów / liderek poszczególnych zespołów zależy, czy kultura otwartości będzie autentyczna.

Jednym z fundamentów jest tu oczywiście szkolenie menedżerów i menedżerek i współpraca przy kaskadowaniu celów w obszarze zarządzania różnorodnością, ale równocześnie nasze doświadczenia pokazują, jak ważne jest wsparcie konsultacyjne w codziennych problemach (np. przy silnych różnicach kulturowych w zespole, dużym zróżnicowaniu co do wieku etc.), interwencje w sytuacji konfliktu w zespole, w sytuacji podejrzenia o nierówne traktowanie / dyskryminację / mobbing.

Jakie są skuteczne metody doradztwa i konsultacji w obszarze zarządzania różnorodnością?

Działania doradcze w obszarze różnorodności powinny być dopasowane do celu, potrzeb i etapu rozwoju firmy (doświadczeń z zarządzania różnorodnością), do potrzeb osób korzystających ze wsparcia, kontekstu (niektóre sprawy są bardzo delikatne, niektóre bardzo pilne etc.), ale też do realnych możliwości organizacji. W Diversity Hub rozumiemy, że wsparcie doradcze, konsultingowe, badawcze musi być przede wszystkim skuteczne.

Realizowane przez nas wsparcie ma różnorodny charakter i przybiera następujące formy:

Wsparcie projektowe

Gdy oczekujesz wsparcia w osiągnięciu konkretnych efektów swoich projektów (np. przygotowanie strategii, organizacja Tygodnia Różnorodności, opracowanie polityk antydyskryminacyjnych)

Stałe wsparcie doradcze (D&I Support)

Jest to usługa parasolowa dla firm, które potrzebują wiarygodnego partnera w konsekwentnym wdrażaniu ich strategii, budowaniu kompetencji zespołu D&I, zapewnienia spójności działań na poziomie grupy kapitałowej;

Interwencje

Działania eksperckie w sytuacjach kryzysu (mobbing, dyskryminacja, kryzysy psychiczne), realizowane bezpośrednio w zespołach doświadczających kryzysu.

Konsultacje eksperckie (on demand / ad hoc)

We wszystkich tematach zarządzania różnorodnością – dla zarządów, HR, zespołów D&I / wellbeing / CSR / Employer Branding / safety / compliance; dla liderów i liderek sieci pracowniczych, dla menedżerów i menedżerek.

Wsparcie tradycyjne i on-line. Własne narzędzia, know-how i rozwiązania.

Wszystkie działania realizujemy w formie tradycyjnej (bezpośrednio w firmie) i on-line. W czasie projektów korzystamy z autorskich narzędzi diagnostycznych (np. D&I Scanning), własnych, sprawdzonych metodyk oraz rozwiązań technologicznych (np. własna platforma badawcza).

Diversity Hub

ul. Poznańska 6/4
30-012 Kraków
NIP: 6772388059
tel.: (12) 353-05-59
e-mail: info@diversityhub.pl

Dołącz do nas:

Wysyłając wiadomość akceptujesz naszą politykę prywatności.