Mental Health Center

Mental Health Center wspiera organizacje w budowaniu narzędzi i kompetencji potrzebnych do wspierania pracownika z trudnościami psychicznymi, w depresji, w żałobie, przechodzącego kryzysy rodzinne i zdrowotne, które mogą wpływać na jego funkcjonowanie w zespole czy produktywność.

Szkolenia i edukacja

Poznaj ofertę szkoleń z obszaru zdrowia psychicznego.

Interwencje i procedury

Dowiedz się, jak udzielać pomocy pracownikom w kryzysie z poziomu organizacji, menedżera i zespołu.

Zdrowie psychiczne pracowników

Organizacje są bardzo kreatywne w tworzeniu narzędzi wspierających zdrowie psychiczne pracowników, ale zazwyczaj są to strategie well-beingowe, związane z redukcją stresu i poprawą warunków pracy. My idziemy krok dalej dajemy bardzo praktyczne narzędzia do wspierania pracownika w sytuacji naprawdę trudnej związanej z cierpieniem psychicznym stratą, kryzysem zdrowotnym wpływającym na funkcjonowanie psychiczne, społeczne, poznawcze pracownika.

Proste procedury dla nie-psychologów z pierwszej pomocy psychologicznej – szkolenia dla menedżerów i pracowników

Szkolimy z procedur rozmowy z pracownikiem w kryzysie i z technik komunikacji z zespołem, który również bywa dotknięty trudnościami psychologicznymi jednostki.

Stosujemy najlepsze praktyki oparte na amerykańskich wytycznych Critical Incident Stress Management oraz zasadach Psychological First Aid. Chcielibyśmy, aby nasi klienci czuli, że mają najlepsze rozwiązania związane z promowaniem zdrowia psychicznego pracowników, ale też narzędzia do reagowania na sytuacje psychologicznie trudne. Tworzymy w ten sposób kulturę inkluzyjności w obszarze zdrowia psychicznego.

Bezpieczeństwo, zaufanie, równowaga

Zależy nam, żeby w sytuacjach, kiedy pracownik doświadcza problemów o podłożu psychologicznym miał poczucie bezpieczeństwa i mógł zaufać, że organizacja ma najlepsze z możliwych podejście do wspierania pracownika z problemami psychicznymi, jednocześnie zachowując właściwe granice między życiem zawodowym a prywatnym.

Obecne statystyki związane z nasilającą się skala depresji i innych problemów psychicznych wymuszają na organizacjach tworzenie systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia psychologicznego dla pracowników. Uwzględniając koszta, które ponoszą organizacje, w których te problemy się pojawiają i nie są zaopiekowane oraz zysk, jaki można osiągnąć na poziomie motywacji pracownika, integracji zespołu, wizerunku firmy coraz częściej inwestują w systemowe programy promocji zdrowia psychicznego. Z badań wynika, że inwestycja w programy związane ze zdrowiem psychicznym daje co najmniej czterokrotny zwrot.

Resilient organization, resilient leadership

Dzięki szkoleniom w zakresie wsparcia psychologicznego dla menedżerów, pracowników, poszerzaniu świadomości związanej ze zdrowiem psychicznym pracownicy z problemami psychicznymi nie tylko będą mieli poczucie bezpieczeństwa.

Pracownicy po stratach osobistych, pracownicy przechodzący przez trudności w życiu prywatnym mogą dzięki odpowiedniemu wsparciu menedżera, wsparciu psychologicznemu zespołu czy innym narzędziom wsparcia na poziomie organizacji szybciej dojść do siebie, uniknąć prezentyzmu czy długoterminowego zwolnienia lekarskiego. Dbamy o to by dając wsparcie pracownikowi w kryzysie jednocześnie zachowany był balans między potrzebami tego pracownika a potrzebami zespołu i organizacji.

Zdrowie psychiczne jest szerokim zagadnieniem – obejmuje bowiem stan, w którym radzimy sobie z wyzwaniami, stawiamy i realizujemy swoje cele. Człowiek w kryzysie – czy to spowodowanym chorobą czy trudnym zdarzeniem życiowym nie może zachować pełnej sprawności poznawczej i społecznej, właśnie dlatego, że tkwi w sytuacji chwilowo osłabiającej jego możliwości. W Sytuacjach choroby somatycznej wydaje nam się już nie podlegającym dyskusji faktem, że pomagamy pracownikom dojść do siebie – zwolnienia lekarskie, rehabilitacja, wsparcie zespołu po powrocie do pracy jest czymś oczywistym. W przypadku problemów psychicznych nadal pokutuje tabu.

Sposób zadbania o zespół i pracownika w kryzysie buduje długoterminowe relacje między menedżerem a zespołem, ale tez jest okazją do budowania odporności psychicznej pracowników. Staramy się aby nasi klienci dostawali pakiety szkoleń w zakresie budowania rezyliencji pracowników, a sam projekt zarządzanie kryzysem psychicznym jest elementem budowania odpornego przywództwa (resilient leadership)

Kiedy pomoc eksperta – interwencje w organizacjach

W Mental Health Center mówimy o tematach trudnych, jak utrata zdrowia, życia, rozwód, depresja, choroba psychiczna pracownika, często niedostrzeganych lub pomijanych z powodu poczucia bezradności, wstydu i braku wiedzy jak dawać najlepsze wsparcie psychologiczne.

Mental Health Center pomaga organizacjom przygotować się na sytuacje trudne, które często dotykają tabu, dzięki czemu wspieramy w budowaniu odpornej psychicznie organizacji. Przygotowywane przez nas procedury uwzględniają fakt, że niektóre sytuacje mogą być psychologicznie bardzo obciążające – zarówno menedżera, zespół, jak i cierpiącego pracownika. Samobójstwo pracownika, śmierć dziecka, poronienia, gwałt, przemoc domowa, psychozy – tą sytuacje, w których potrzebne jest wsparcie długoterminowe i nie tylko ważne jest przygotowanie menedżerów i zespołu. W takich sytuacjach dysponujemy zespołem ekspertów, którzy mogą udzielać interwencyjnej pomocy u klienta lub pracownicy mogą skorzystać z Mental Health Helpline.

Pomagamy menedżerom opanować kompetencje w zakresie wspierania pracowników wykorzystując najlepsze znane praktyki w tym zakresie. Uczymy zespoły jak wspierać peer to peer kolegę, koleżankę w kryzysie, tak, by nie naruszyć swoich granic i dawać tyle wsparcia, ile jest możliwe i takie, które jest rzeczywiście potrzebne. W końcu oferujemy indywidualne wsparcie pracownikom, którzy doświadczają trudności poprzez psychologiczną pierwszą pomoc, poradnictwo i w razie potrzeby również psychoterapię na Mental Health Helpline.

Czego potrzebują pracownicy w kryzysie psychicznym

Zdrowie psychiczne pracowników jest nadal tematem trudnym. Widzimy, że często w organizacjach nie tylko nie ma procedur pomocy pracownikom w kryzysie psychicznym, ale też często jest rozpowszechnione przekonanie, że nas ten problem nie dotyczy. W takich miejscach trudno jest znaleźć wsparcie menedżera czy zespołu, bo temat nie jest zaopiekowany, a menedżer często woli nie wiedzieć o problemie, bo czuje, że nie ma narzędzi do wsparcia pracownika.

Audyty w zakresie problemów psychologicznych pracowników i sytuacji psychologiczne trudnych z którymi mierzą się menedżerowie zazwyczaj pokazują, że problemy istnieją i pomimo braku procedur na sytuacje trudne, menedżerowie jednak muszą sobie radzić, czasem samodzielnie a czasem ze wsparciem HR BP. Pomoc ta często jest dobrze organizowana, a czasami pozostawia poczucie niedosytu i wątpliwości czy działaliśmy dobrze, czy można było zrobić coś więcej? Menedżerowie obarczeni takim poczuciem mogą się szybciej wypalać zawodowo. Nasza pomoc merytoryczna w zakresie budowania protokołów wsparcia psychologicznego jest więc również elementem przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

W oparciu o grupy fokusowe, ankiety, kwestionariusze i testy psychologiczne badamy co jest priorytetem, jakie są wyjściowe nastawienia pracowników i menedżerów do tematyki zdrowia psychicznego, ale też poziom otwartości i zaufania do menedżerów w tym zakresie. Badanie potrzeb może mieć pogłębiony charakter i obejmować aktualny poziom stresu pracowników, poziom i czynniki ryzyka wypalenia zawodowego, doświadczenie i stosowane metody rozwiązywania problemów. Na tej podstawie budujemy action plan, który zależy od wyjściowego poziomu otwartości i istniejących już w organizacji projektów pomocowych. Wskazane jest rozpoczęcie działań od sesji eye-opening, stopniowe otwieranie pracowników i menedżerów na tematykę zdrowia psychicznego, która nie jest tym samym co zagadnienia well-being. Dążymy do tworzenia pakietów działań obejmujących i wykłady, i szkolenie kompetencji menedżerów w zakresie rozmów kryzysowych, dawania wsparcia emocjonalnego peer to peer, budowania rezyliencji w organizacji.

Mental Health Center wspiera organizacje w rozpoznawaniu potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego i sygnałów kryzysów psychicznych pracowników. Oferujemy audyty związane z poziomem stresu, wypalenia zawodowego, ale też gotowości do proszenia o pomoc w kryzysie psychicznym, poczucia umiejętności dawania wsparcia, analizy istniejących już w organizacji procedur i programów prewencji zdrowia psychicznego.

Głęboko wierzymy w odzyskanie poczucia sprawstwa pracownika i wiemy, że pokazanie zespołowi jak najlepiej się nawzajem wspierać pozwala odzyskać poczucie mocy i nadaje też głębsze znaczenie relacjom między pracownikami. Stosując nasze protokoły rozmów, narzędzia komunikacyjne budujemy rezyliencję zespołów i wspieramy liderów w opanowaniu sytuacji psychologicznie trudnych.