Usługi

Szkolenia, warsztaty i webinary
Diversity, Equity & Inclusion

Jesteśmy liderem w prowadzeniu szkoleń w obszarze DEI. W sali i on-line. W języku polskim i angielskim. Dla małych i dużych grup. W krótkich i długich formach. Zawsze z głębokim rozumieniem biznesu i nastawieniem na efekt biznesowy. Zobacz, jak możemy Ci pomóc rozwinąć kompetencje lub uwrażliwić Twój zespół.

Poznaj kategorie naszych szkoleń:

01.

Podstawy DEI

Dlaczego jest to ważne?

Dbanie o wizerunek, działania prewencyjne, wzrost innowacyjności czy po prostu budowanie przynależności? Jakakolwiek potrzeby stoją za Waszym działaniem, możemy Was wesprzeć.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Szkolenia z podstaw DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) wprowadzają uczestników w zrozumienie różnorodności, równości oraz inkluzywności w miejscu pracy. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat budowania otoczenia, które sprzyja różnorodności, eliminując bariery i promując równość szans. Webinary, szkolenia, warsztaty te stawiają sobie za cel uspójnienie wiedzy, rozwój umiejętności interpersonalnych oraz świadomości potrzeby wdrażania zmian,kluczowych dla budowania efektywnych zróżnicowanych zespołów i inkluzywnej kultury organizacyjnej.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Zaczynacie ten temat wdrażać w firmie.
 • Potrzebujecie dopasować przekaz z “globala” do warunków panujących lokalnie w Waszej organizacji.
 • Realizujecie strategię DEI.

 • Chcecie wyposażyć Wasze zespoły w elementarne kompetencje z tego obszaru.

Podstawy DEI – Najczęściej wybierane szkolenia:

Podstawy DEI

Wprowadzenie do DEI

Podstawy DEI

Nieświadome nastawienia

Podstawy DEI

Język inkluzywny

Podstawy DEI

DEI dla Zarządzających

02.

Kompetencja międzykulturowa

Dlaczego jest to ważne?

Kompetencja międzykulturowa nie jest już kompetencją przyszłości, a teraźniejszości! Organizacje dążące do skutecznego funkcjonowania inwestują w szkolenia umiejętności współpracy z ludźmi o różnych tłach kulturowych, co pozwala na budowanie bardziej otwartych i efektywnych relacji biznesowych na skalę globalną.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Główne zagadnienia omawiane na szkoleniach z kompetencji międzykulturowej obejmują identyfikację i zrozumienie różnic kulturowych, komunikację międzykulturową, zarządzanie konfliktami wynikającymi z różnic kulturowych oraz budowanie świadomości własnych uprzedzeń i stereotypów. Uczestnicy zdobywają także umiejętności adaptacji do różnych kontekstów kulturowych oraz efektywnego funkcjonowania w międzykulturowym środowisku biznesowym.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Zaczynacie rozwijać współpracę z klientami zagranicznymi.
 • Zatrudniacie osoby z wielu kultur.
 • Wasze zespoły zarządzane są przez osoby z innych krajów niż osoby pracujące.
 • Chcecie dopasować produkty i jakość obsługi klienta do potrzeb zagranicznych rynków.
 • Budujecie globalne programy mentoringowe.

Kompetencja mięzykulturowa – Przykładowe szkolenia:

Kompetencja międzykulturowa

Budowanie relacji i zaufania w zespole wielonarodowym

Kompetencja międzykulturowa

Komunikacja z osobami o różnym tle kulturowym

Kompetencja międzykulturowa

Zarządzanie zespołem wielonarodowym: budowanie autorytetu, delegowanie i egzekwowanie zadań

Kompetencja międzykulturowa

Różne podejścia do czasu – efektywne zarządzanie projektem

03.

Pokolenia w miejscu pracy

Dlaczego jest to ważne?

Szkolenia z zarządzania różnicami pokoleniowymi to kluczowy krok dla firm, które chcą zyskać przewagę konkurencyjną, tworząc środowisko pracy, które nie tylko toleruje różnice wiekowe, ale także wykorzystuje je jako klucz do sukcesu. W przeciwnym razie każde pokolenie trzyma się swoich zasad, blokując przepływ pomysłów i ograniczając potencjał innowacyjności.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Podczas szkoleń omawiane są kluczowe zagadnienia, takie jak zrozumienie charakterystyk poszczególnych pokoleń, identyfikacja różnic w oczekiwaniach i motywacjach między nimi oraz strategie skutecznego zarządzania różnorodnością wiekową w zespole. Uczestnicy uczą się także jak radzić sobie z ewentualnymi konfliktami czy wyzwaniami związanymi z zarządzaniem różnicami pokoleniowymi oraz jak budować synergiczne relacje.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Ważna jest dla Was reputacja firmy jako lidera otwartego na różnorodność i gotowego na adaptację do zmian.
 • Zależy Wam na unikaniu konfliktów międzypokoleniowych i budowaniu zaangażowania i lojalności pracowników poprzez dopasowanie strategii zarządzania do różnych grup wiekowych.
 • Masz za cel budowanie spójnej kultury organizacyjnej, która nie tylko akceptuje, lecz celebrujetakże różnice pokoleniowe.

Pokolenia w miejscu pracy – Najczęściej wybierane szkolenia:

Pokolenia w miejscu pracy

Co z tymi pokoleniami? Stereotypy i mity dotyczące różnych pokoleń

Pokolenia w miejscu pracy

Pokolenie Z i Alpha – zmiana jaką wprowadzają najmłodsi

Pokolenia w miejscu pracy

Od różnic do możliwości – zarządzanie zespołami międzygeneracyjnymi

Pokolenia w miejscu pracy

Silver Generation – jak angażować starsze pokolenia w zespołach? Nowe kompetencje w pracy z młodymi pokoleniami

04.

Wsparcie społeczności LGBTQA+

Dlaczego jest to ważne?

Firmy, które pragną stworzyć środowisko pracy wolne od dyskryminacji i pełne akceptacji dla wszystkich pracowników chętnie zamawiają warsztaty z sojusznictwa z osobami LGBTQ+ . Inwestując w te szkolenia, organizacje mogą aktywnie działać na rzecz równości i inkluzji w miejscu pracy, działać prewencyjne, zmniejszając ryzyko wystąpienia zachowań dyskryminacyjnych i niewłaściwego traktowania pracowników.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Podczas szkoleń z sojusznictwa z osobami LGBTQ+ omawiane są główne zagadnienia związane z tożsamością płciową i orientacją seksualną, by te nie stanowiły tematu tabu. Dzielimy się także sposobami, w jakie organizacje mogą tworzyć otoczenie sprzyjające wsparciu i akceptacji dla wszystkich pracowników. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat problemów i wyzwań, z jakimi mogą się spotkać osoby LGBTQ+ w miejscu pracy oraz eksplorują praktyki, dzięki którym mogą stać się aktywnymi sojusznikami i twórcami inkluzywnego środowiska.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • W Waszej organizacji są osoby ze społeczności i nie czują się równo traktowane, lub też dopiero chcecie się tego dowiedzieć.

 • Na korytarzach słyszycie żarty i docinki dotyczące tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej.
 • Chcecie stworzyć miejsce pracy bezpieczne dla wszystkich.
 • Przygotowujecie się do Pride Month.

Wsparcie społeczności LGBTQA+ – Przykładowe szkolenia:

Wsparcie LGBTQA+

Sojusznictwo dla osób ze społeczności

Wsparcie LGBTQA+

Transpłciowość

Wsparcie LGBTQA+

Warsztaty antydyskryminacyjne

Wsparcie LGBTQA+

Miesiąc Dumy – lekcje z historii w teraźniejszości

05.

Równość płci

Dlaczego jest to ważne?

Słowo „gender” w Polsce od niedawna odmieniane jest przez wszystkie przypadki.  Ma to swoje biznesowe uzasadnienie – dane, jakimi dysponujemy, dowodzą, że firmy, które  inwestują w równość płci, osiągają lepsze wyniki. Równocześnie jest do sfera coraz bardziej regulowana przez prawodawstwo. To sprawia, że gender balance jest obecnie must-have dla każdej firmy.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Szkolenia i warsztaty, jakie oferujemy w temacie równości płci dają klientom szerokie możliwości odpowiadania na różnorodne wyzwania w tym obszarze: począwszy sesji uświadamiających znaczenie równości płci dla biznesu, przez szkolenia równościowe, eliminowanie uprzedzeń i stereotypów płciowych, godzenie ról zawodowych i opiekuńczych, współczesne podejście do wrażliwości kobiet i mężczyzn, wreszcie szkolenia rozwojowe dla kobiet w obszarze kompetencji liderskich.

Osobną pozycją w naszej ofercie jest autorski cykl warsztatów wzmacniających kobiety w rozwoju własnej ścieżki zawodowej oparty na programie Leading Women, który realizujemy w formule zamkniętej i otwartej.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Zależy Ci na budowaniu wizerunku firmy jako otwartej i przyjaznej dla różnorodności.
 • Chcesz podjąć działania prewencyjne, zmniejszając ryzyko dyskryminacji płciowej i tworząc bardziej sprawiedliwe środowisko pracy.

 • Chcesz promować równości płci i korzystać z różnorodnych perspektyw i doświadczeń.

 • Istotne dla Ciebie jest budowanie więzi i zaangażowania pracowników, którzy widzą, że firma angażuje się w walkę o równość płci i sprawiedliwość społeczną.

Równość płci – Najczęściej wybierane szkolenia:

Równość płci

Gender bias – czy płeć ma znaczenie w miejscu pracy?

Równość płci

Wrażliwość kobiet i mężczyzn

Równość płci

Role zawodowe i rodzicielskie

Równość płci

Leading Women

06.

Inkluzywne przywództwo

Dlaczego jest to ważne?

Inkluzywne przywództwo to klucz do sukcesu we wdrażaniu DEI w każdej organizacji. Bez zaangażowanych, świadomych i kompetentnych osób zarządzających wszelkie inicjatywy, pozostaną “akcjami”, “dobrymi pomysłami”. By móc przełożyć je na działania powiązane ze strategią biznesową , potrzebna jest odpowiedzialna i uwrażliwiona kadra menedżerska. Większa konkurencyjność wymuszająca coraz większą innowacyjność firm oraz walka o talenty, powoduje konieczność dopasowania stylu zarządzania, motywowania i komunikowania do zróżnicowanego grona pracowniczego. Wszystko to staje się kluczową kompetencją XXIw.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Dla firm, które zaczynają działać w tym obszarze proponujemy webinary i szkolenia wprowadzające, budujące świadomość i fundamenty odpowiedzialności menedżerskiej w tym obszarze. Dla organizacji mających pierwsze kroki za sobą proponujemy Akademię Inkluzywnego Przywództwa – kompleksowy program rozwojowy, dający nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także budujący zaangażowanie i rozwijający postawę role modela w obszarze DE&I w organizacji. Top Managerów wspieramy w odnalezieniu źródła siły do zmagania się z najtrudniejszymi wyzwaniami przywództwa, w odkryciu nowych dróg działania, połączeniu się z różnorodnymi odcieniami swojej tożsamości w holistycznym programie Leadership Development Intensive.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Dotychczasowe działania okazują się mieć krótkotrwałe efekty, pracownicy nie wiedzą, dlaczego firma angażuje zasoby w DEI.

 • Liderzy i liderki nie wiedzą jak skutecznie budować narrację wokół DE&I. Nie widzą powiązań pomiędzy strategią biznesową, a działaniami DE&I.

 • Osoby zarządzające nie prezentują pożądanych postaw, nie reagują na niepożądane zachowania, nie potrafią tworzyć równych szans dla wszystkich osób w swoich zespołach.
 • Top Management ma trudność w radzeniu sobie ze swoją stronniczością, z napięciami wynikającymi z różnorodności w zespole.

Inkluzywne przywództwo – Przykładowe szkolenia:

Inkluzywne przywództwo

Podstawy inkluzywnego przywództwa – rola i odpowiedzialność menedżerska

Inkluzywne przywództwo

Leadership Development Intensive

Inkluzywne przywództwo

Język włączający i reagowanie na mikronierówności

Inkluzywne przywództwo

Warsztat pogłębiający – praca z własną stronniczością

07.

Neuroróżnorodność

Dlaczego jest to ważne?

Neuroróżnorodność to pojęcie opisujące nas wszystkich, bo każdy z nas ma inny mózg i własną, unikalną osobowość. Różnimy się też potrzebami i preferencjami, zgodnie z którymi funkcjonujemy w społeczeństwie. Mimo, że dla większości ludzi pewne normy społeczne (np. sposób komunikowania się lub nawiązywania relacji) są oczywiste, dla 15-20% mogą być one sporą przeszkodą do pokonania w kontekście zawodowym i nie tylko. Jednocześnie te same osoby (zwane neuroatypowymi) wnoszą często ogromną wartość do organizacji dzięki swojemu nieszablonowemu spojrzeniu na rozwiązywanie problemów, kreatywności lub skrupulatności i uważności na szczegóły.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Szkolenia z neuroróżnorodności mogą obejmować różnorodne zagadnienia związane z różnicami neurologicznymi i ich wpływem na funkcjonowanie jednostki. Przykładowe zagadnienia , które mogą być omawiane podczas takiego szkolenia: Różnice neurologiczne: Zrozumienie różnorodności w funkcjonowaniu mózgu i układu nerwowego, w tym różnic w przetwarzaniu sensorycznym, percepcji, czy sposobie uczenia się; omówienie autyzmu, ADHD, dysleksji oraz ich wpływu na zachowanie i codzienne funkcjonowanie jednostki; Adaptacje środowiska pracy: Techniki dostosowywania środowiska pracy do potrzeb osób z różnymi różnicami neurologicznymi, takie jak dostosowania sensoryczne, organizacyjne czy komunikacyjne; Komunikacja i współpraca: Zrozumienie różnic w stylach komunikacji i pracy osób z różnicami neurologicznymi, oraz nauka skutecznych strategii komunikacyjnych i współpracy w zespołach złożonych z osób o różnych potrzebach i umiejętnościach; Eliminacja stygmatyzacji: Edukacja na temat mitów i stereotypów związanych z różnicami neurologicznymi, oraz promowanie szacunku, tolerancji i empatii wobec osób z różnorodnością neurologiczną.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Wasza organizacja chce budować świadomość neuroróżnorodności wśród kadry pracowniczej i zarządzającej, tworząc środowisko pracy włączającej dla wszystkich.
 • Zachowania osób neuroatypowych w zespołach wyraźnie różnią się od dotychczasowych wzorców zachowań i chcecie wyposażyć osoby zarządzające w nowe kompetencje.

 • Chcecie rozwijać umiejętności pozyskiwania talentów z rynku, dostosowując komunikację oraz proces rekrutacji do osób neuroróżnorodnych.

Neuroróżnorodność – Najczęściej wybierane szkolenia:

Neuroróżnorodność

Wprowadzenie do neuroatypowości w miejscu pracy. Inkluzywna postawa wobec osób w spektrum autyzmu, ADHD i OCD

Neuroróżnorodność

Leadership wrażliwy na neuroróżnorodność

Neuroróżnorodność

Neuroróżnorodna rekrutacja

Neuroróżnorodność

Neuroróżnorodność w ujęciu ewolucyjnym – dlaczego jesteśmy różnorodni?

08.

(Nie)pełnosprawność

Dlaczego jest to ważne?

Aby firma mogła rozwijać się w kierunku bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego społecznie modelu biznesowego, który uwzględnia potrzeby wszystkich pracowników, menedżerowie i menedżerki, pracownicy i pracowniczki muszą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego wspierania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności ,w każdym momencie cyklu życia pracownika. Warto w nie inwestować.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Podczas szkoleń z tematu niepełnosprawności omawiane są główne zagadnienia związane z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dostosowaniami środowiskowymi oraz komunikacją i współpracą z osobami niepełnosprawnymi. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat prawa pracy dotyczącego niepełnosprawności oraz technik wspierania osób z niepełnosprawnościami w miejscu pracy.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Poszukujesz wsparcia w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy jako otwartej i przyjaznej dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Interesuje Cię działanie prewencyjne, zmniejszając ryzyko dyskryminacji oraz sprzyjające integracji osób niepełnosprawnych w zespole.

(Nie)Pełnosprawność – Przykładowe szkolenia:

(Nie)pełnosprawność

Włączanie osób z niepełnosprawnościami– podstawowe pojęcia i praktyki, pytania i odpowiedzi

(Nie)pełnosprawność

Savoir-Vivre dot. niepełnosprawności dla menadżerów zespołów różnorodnych

(Nie)pełnosprawność

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – szkolenie dla managerów i rekruterów

(Nie)pełnosprawność

Doświadczaj i ucz się – interaktywne i praktyczne warsztaty uwrażliwiające
pracowników (oferta premium)

09.

Różnice indywidualne

Dlaczego jest to ważne?

Różnice indywidualne to zróżnicowanie cech, charakterystyk i preferencji między ludźmi. Obejmują one różnice w takich obszarach jak osobowość, umiejętności, style uczenia się oraz preferencje komunikacyjne. Mogą wynikać z różnic biologicznych, genetycznych, środowiskowych, społecznych czy kulturowych. Mogą objawiać się w różnych obszarach życia, takich jak styl pracy i podejście do zadań, sposób reagowania na stres, sposób nawiązywania relacji międzyludzkich, czy podejmowanie decyzji. Te różnice są często postrzegane jako stabilne cechy jednostki, które wpływają na jej zachowanie w różnych sytuacjach życiowych. W rezultacie każdy człowiek jest jednostką unikatową, mającą swoje własne cechy i doświadczenia, które wpływają na jego zachowanie, myślenie i działanie.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Podczas naszych sesji, możemy analizować różne typy osobowości, takie jak ekstrawersja, introwersja, neurotyczność, otwartość na doświadczenie, sumienność i ugodowość, oraz sposób, w jaki wpływają one na zachowanie i funkcjonowanie jednostki. Identyfikujemy różne style uczenia się, preferencje w sposobie przyswajania wiedzy i umiejętności. Omawiamy różnice w komunikacji interpersonalnej oraz techniki radzenia sobie z różnicami indywidualnymi i konfliktami, zarówno na poziomie osobistym, jak i zawodowym. Narzędzia z jakich korzystamy to test: FRIS, Clifton Stregth’s Finder (Talenty Gallupa), Insight.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Chcesz budować bardziej zróżnicowane i inkluzywne zespoły, wykorzystując różnorodne perspektywy i doświadczenia.

 • Chcesz wesprzeć zespoły w rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i empatii, co jest kluczowe dla skutecznej komunikacji i współpracy w miejscu pracy.
 • Dążysz do zmniejszenia konfliktów i poprawy relacji między pracownikami poprzez zwiększenie wzajemnego zrozumienia i akceptacji.

Różnice indywidualne – Najczęściej wybierane szkolenia:

Różnice indywidualne

Talenty Gallupa – jak czerpać z tego, co najlepsze w sobie i innych?

Różnice indywidualne

FRIS – różne style myślenia i działania

Różnice indywidualne

Insight – jak pogodzić indywidualne style działania w zespole?

10.

Wellbeing i Transformacja

Dlaczego jest to ważne?

Niezależnie od ilości programów, narzędzi i platform wspomagających wellbeing, kluczem do sukcesu jest zrozumienie mechanizmów zachowań ludzkich i dyscyplina w decyzjach na rzecz własnego zdrowia. Sami wówczas stajemy się narzędziem zmiany, budujemy swój wellbeing empowerment oraz kulturę wellbeingową organizacji.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Przy naszym wsparciu każdy pracownik staje się architektem swojego wellbeingu.
Oferujemy wiedzę i narzędzia budujące poczucie sprawczości za wellbeing w każdym jego wymiarze. W naszej ofercie podejmujemy temat zmiany behawioralnej, mechanizmów związanych z budowaniem nawyków i rytuałów wspomagających wellbeing. Przyglądamy się zachowaniom pod lupą, także tym społecznym, bo przecież funkcjonujemy w różnych relacjach, zespołach oraz systemach.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Oferujesz programy wellbeingowe, ale poziom wellbeingu pracowników się nie podnosi.

 • Twój zespół lub organizacja przechodzi zmianę. Potrzebujesz by pracownicy mieli umiejętność szybkiej adaptacji i wypracowywania nowych rytuałów.

 • Obserwujesz spadek zaangażowania, motywacji, oraz współpracy w zespołach.
 • Chcesz inwestować w kapitał społeczny. Pomóc ludziom skutecznie się sieciować, budować wspierające relacje oraz podnieść ich wellbeing społeczny.

Wellbeing i Transformacja – Przykładowe szkolenia:

Wellbeing i Transformacja

IQ Budowania Nawyków -od małych kroków do dużych rezultatów

Wellbeing i Transformacja

Samodyscyplina – Twoje narzędzie podejmowania efektywnych decyzji

Wellbeing i Transformacja

Człowiek Reaktywacja – jak zwiększyć naturalny potencjał społeczny człowieka

Wellbeing i Transformacja

Docenianie jako rytuał zespołu

11.

Inkluzywna kultura organizacyjna

Dlaczego jest to ważne?

Budowanie inkluzywnej kultury organizacyjnej przynosi szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i samej organizacji. Inkluzywność sprzyja zwiększeniu zaangażowania pracowników, poprawie kreatywności i innowacyjności, oraz zwiększeniu różnorodności perspektyw w organizacji. Dodatkowo, inkluzywna kultura organizacyjna przyczynia się do zmniejszenia rotacji pracowników, poprawy wizerunku firmy, oraz zmniejszenia konfliktów i napięć w miejscu pracy.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Szkolenia dotyczące budowania kultury organizacyjnej, bardzo często są szyte na miarę potrzeb firm, z którymi współpracujemy. Szkolenia najczęściej dotyczą budowania kultury przynależności w zróżnicowanym środowisku biznesowym, używania języka, który będzie włączający dla wszystkich członków i członkiń zespołów, reagowania na mikroagresje bez obwiniania i zawstydzania.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Do zespołów dołączyły osoby z grup dotychczas niedoreprezentowanych

  (np. mężczyźni do zespołów, w których pracowały tylko kobiety, lub obcokrajowcy do zespołów jednonarodowych itp).

 • W organizacji funkcjonuje poczucie humoru, które może krzywdzić osoby należące do mniejszości, z grup niedoreprezentowanych w firmie.
 • Wyniki badań satysfakcji osób zatrudnionych wskazują na obecność zachowań wykluczających.

Inkluzywna kultura organizacyjna – Najczęściej wybierane szkolenia:

Kultura inkluzywna

Jak tworzyć kulturę przynależności w miejscu pracy?

Kultura inkluzywna

Inkluzywny Język – praktyki komunikacji, która łączy

Kultura inkluzywna

Żarty nie na żarty

Kultura inkluzywna

Jak reagować na mikroagresje?

12.

Dyskryminacja i mobbing

Dlaczego jest to ważne?

Dyskryminacja i mobbing to zjawiska są nie tylko moralnie naganne, ale również naruszające prawa jednostki. Mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla ofiary oraz organizacji, w której mają miejsce. Ważne jest, aby organizacje podejmowały działania prewencyjne i edukacyjne w celu zapobiegania dyskryminacji i mobbingowi oraz promowania kultury szacunku, równości i współpracy.

Jakie główne zagadnienia podejmujemy?

Nasze wsparcie obejmuje obszar dyskryminacji i mobbingu w miejscu pracy. Dyskryminacja to proces lub działanie polegające na traktowaniu kogoś inaczej lub gorzej ze względu na określoną cechę lub cechy, takie jak płeć, wiek, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, czy wyznanie religijne. Może to obejmować odmawianie dostępu do określonych możliwości, świadczeń lub usług, niesprawiedliwe traktowanie w miejscu pracy oraz wykluczanie lub izolowanie jednostki na podstawie jej cech.
Natomiast mobbing to forma nękania lub przemocy psychicznej, emocjonalnej lub społecznej, która ma na celu zranienie, upokorzenie, lub wywołanie cierpienia u ofiary. Może to obejmować obraźliwe komentarze, uporczywe zastraszanie, wyśmiewanie, ignorowanie, szkalowanie, lub inne formy agresywnego zachowania, które prowadzą do poczucia osamotnienia, lęku, czy obniżenia samooceny u ofiary.

W jakich sytuacjach możemy Ci pomóc?

 • Potrzebujesz uświadomić i edukować pracowników na temat praw pracowniczych i polityk organizacyjnych, oraz promować zrozumienie i szacunek wobec różnorodności.

 • Chcesz zapobiegać incydentom. Zależy Ci na poprawie atmosfery w miejscu pracy oraz ochronie organizacji przed konsekwencjami prawno-finansowymi, związanymi z dyskryminacją i mobbingiem.

 • Chcesz budować bardziej sprawiedliwe i wspierające środowisko pracy dla wszystkich pracowników.

Dyskryminacja i mobbing – Przykładowe szkolenia:

Dyskryminacja i mobbing

Zmowa milczenia – konsekwencje ukrywania mobbingu

Dyskryminacja i mobbing

Webinary i szkolenia antymobbingowe dla zarządzających

Dyskryminacja i mobbing

Granica między zarządzaniem, stawianiem wymagań, egzekwowaniem a mobbingiem?

Dyskryminacja i mobbing

Zabezpieczenie psychologiczne osoby doświadczającej zachowań negatywnych oraz zespołu: Mental Healt

Nie wiesz od jakiego szkolenia zacząć? Nic nie szkodzi!

Umówm się na konsultację ekspercką, a my podpowoiemy najlepszy dla Ciebie kierunek.

04.

Emotional Intelligence

Emotions are a part of our lives and we don’t put them aside when in work. Thanks to emotions we we can function effectively in a team, motivate ourselves and reach our goals.

05.

Personal effectiveness & self-management

Personal efficiency has become one of the most important competences in the recent years.

06.

Team effectiveness

Teamwork is treated today as reality and is inevitable in many projects. It is no secret that what we mean by ‘teamwork’ is much more than simply bringing together a group of people.

We create training programs tailored to your needs.