Projekty

Najważniejsze działania Diversity Hub

Diversity Hub jest fundacją z misją zmiany społecznej. Poznaj nasze inicjatywy z obszaru DEI.

Misja Diversity Hub

Misją Diversity Hub jest wspieranie osób i firm, którym bliska jest idea otwartej, inkluzywnej organizacji. Każdego roku oferujemy szereg działań free-of-charge, by wspierać rozwój osób tworzących ekosystem DEI, zaangażowanych w budowanie inkluzywnych miejsc pracy.

Budujemy Społeczność

W ramach naszej licznej społeczności, budujemy środowisko wzajemnego wsparcia, benchmarku, budowania i testowania nowych rozwiązań. Jest to możliwe m. in. dzięki bogatej sieci partnerstw oraz realizacji rozmaitych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w które możesz się włączyć.

Tworzenie know-how

Wieloletnie zaangażowanie w międzynarodowe partnerstwa oraz stworzenie i rozwijanie Europejskiej Sieci Diversity & Inclusion (EDIN) pozwoliło nam wypracować i zgromadzić obszerną bazę materiałów szkoleniowych, narzędzi i innych publikacji z obszaru DEI, które dziś udostępniamy budując bazę wiedzy w firmach, z którymi pracujemy.

Projekty

Aktualne projekty Fundacji

Dobro społeczne to istota naszej działalności. Poznaj nasze inicjatywy z obszaru DEI.

Kluczowym problemem, na który odpowiada projekt, jest wypełnienie istotnej luki, polegającej na braku systemowych rozwiązań pozwalających firmom zarządzać wsparciem pracowników w obszarze zdrowia psychicznego, a tą drogą – zadbać o kondycję psychiczną personelu, mającą bezpośrednie przełożenie na zaangażowanie, czy efekty pracy.

Zwiększamy świadomość na temat niepełnosprawności oraz edukujemy na temat praw osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy. Projekt jest finansowany przez Konsulat USA w Krakowie.

Celem projektu jest zdiagnozowanie specyfiki zjawiska przemocy wobec kobiet w regionie Morza Bałtyckiego, jak również wspieranie kobiet będących ofiarami przemocy oraz kształcenie i pogłębienie wiedzy na ten temat.

Projekt PRIDE NETWORK LEAD dostarcza rozwiązania i narzędzia wspierające rozwój liderów sieci pracowniczych ERGs mających za zadanie włączenie osób LGBTQ+. Networki pracownicze ERGs (Employee Resource Groups) odgrywają istotną rolę w zarządzaniu różnorodnością i całym obszarem DEI (Diversity, Equity, Inclision) w organizacjach. Rozwój sieci pracowniczych – w tym sieci Pride – nadal wymaga wsparcia w zakresie standardów. Jest to wyzwanie pan-europejskie, które podejmuje międzynarodowy zespół projektowy, wypracowując zestaw odpowiednich metod i narzędzi.

Pomagamy pracodawcom w znalezieniu odpowiednich narzędzi, aby zapobiegać wypaleniu zawodowemu kobiet pracujących zdalnie/hybrydowo i wspierać wellbeing. opracowujemy narzędzia wspomagające zarządzanie pracą zdalną kobiet w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu tej grupy zawodowej. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Skierowany zarówno bezpośrednio do młodzieży, jak również do youthworkerów. Jego celem jest opracowanie metodologii radzenia sobie ze stresem i traumatycznymi doświadczeniami życiowymi dla młodzież w wieku między 16-29 lat. Poprzez taniec, ruch i inne formy sztuki młodzi ludzie będą mogli uczyć się codziennych praktyk stawiania czoła stresującym sytuacjom.

Pomagamy rozwijać Twój biznes dzięki różnorodności

Skorzystaj z naszych usług doradczych, wydarzeń i szkoleń.  Jeśli nie wiesz od czego zacząć, po prostu porozmawiajmy.

Archiwum projektów

Zakończone i archiwalne projekty Fundacji

Integrujemy międzynarodowe środowisko ekspertów i praktyków różnorodności.

Ma na celu poszerzanie wiedzy, opracowanie i upowszechnianie metodologii Globalnej Edukacji, która rozumiana jest jako formalne i nieformalne metody równościowej edukacji młodzieży. Obszary poruszane w projekcie dotyczą praw człowieka, dialogu międzykulturowego, równości na tle płciowym, rasowym, mniejszości seksualnych, demokratycznych postaw, równości ekonomicznej i zdrowotnej, zagadnień ekologicznych.

Głównym celem projektu jest stworzenie materiałów dydaktycznych dla dwóch głównych grup docelowych. Pierwszą tworzą, małe i średnie firmy (MŚP), które muszą przygotować się na zmieniającą się strukturę wiekową, aby w najbliższej przyszłości nie zmagać się ze swoją siłą roboczą, drugą zaś , osoby powyżej 55 roku życia (pracownicy doświadczeni), które mają potrzebę aktualizacji swoich kompetencji w zakresie samodzielnego wykorzystywania narzędzi cyfrowych w życiu zawodowym.

W ramach międzynarodowego partnerstwa pracujemy nad nowymi rozwiązaniami szkoleniowymi i rozwijaniem kompetencji trenerskich w zakresie promowania różnorodności
i integracji społecznej. Doskonalimy metody i narzędzia trenerskie rozszerzając terytorium zarządzania różnorodnością na sferę społeczną. W ten sposób łączymy nasze kluczowe wartości z nowymi technologiami i innowacyjnymi metodami szkoleniowymi.

Celem projektu jest edukacja i rozwój kompetencji osób, które opiekują się osobami starszymi i wykorzystując strategie oparte o kreatywność działają w celu poprawy jakości ich życia oraz walczą ze smutkiem, strachem, samotnością i lękiem powodowanymi u seniorów m.in. przez pandemię COVID-19. W ramach projektu powstanie szereg propozycji konkretnych odpowiedzi – aktywności oraz podcastów dla opiekunów.

Promujemy stabilne zatrudnienie poprzez dzielenie się dobrymi praktykami w celu poprawy równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Popularyzujemy strategie wspierającą mężczyzn pełniących role opiekuńcze. Poprawę warunków pracy, by były one korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców (mniejsza absencja, większa wydajność i wyższe zadowolenie z pracy).

Opracowujemy model nowoczesnego lidera oraz moduły szkoleniowe rozwijające kompetencje menadżerskie, skupiając się szczególnie na inkluzywności i zarządzaniu różnorodnością. Projekt realizowany ze środków Erasmus+.

Tworzymy, wzmacniamy i promujemy rolę mediatora interkulturowego, by identyfikować oraz rozwiązywać problemy komunikacyjne, dostosowywać sposoby przekazywania informacji do zróżnicowanego kulturowego otoczenia, wspierać codzienne funkcjonowanie osób pochodzących z innych krajów i kręgów kulturowych. Projekt skierowany jest do organizacji zatrudniających, współpracujących i wspierających obcokrajowców.

Projekt ma na celu opracowanie planu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli i uczniów (14-18 lat), aby zapobiec potencjalnym problemom dyskryminacyjnym ze względu na płeć, który może powodować problem w dorosłości. Celem jest zastosowanie modelu rozwoju inteligencji emocjonalnej, non-violet communication oraz alternatywnej męskości by dekonstruować tradycyjne stereotypy związane z płcią i zastępować je bardziej egalitarnymi, inkluzywnymi i różnorodnymi. Projekt ma promować równe szanse i zapobiegać przemocy ze względu na płeć, rozwijać i wzmacniać kompetencje uczniów, zwłaszcza w zakresie krytycznej odpowiedzi w obliczu stereotypów, nierówności i przemocy ze względu na płeć. Projekt ma na celu szkolić nauczycieli w trzech wyżej wymienionych obszarach, a także nauczyć korzystania z narzędzi edukacyjnych przygotowanych w ramach projektu.

Projekt ukierunkowany na podnoszenie świadomości na temat równości i dialogu międzykulturowego. Bezpośrednim celem jest stworzenie nowego, cyfrowego podejścia do kreowania roli edukatorów społeczności – cyfrowych ambasadorów kultury (Digital Cultural Ambassadors).

Pomagamy w oswajaniu samotności poprzez dialog międzykulturowy. Przygotowujemy kompetencyjnie osoby z innych kręgów kulturowych do roli Community Ambassador, przyczyniając się do zmniejszenia skali samotności, która została określona przez Unię Europejską jako jeden z kluczowych problemów społecznych.

Wspieramy kształcenie poprzez innowacyjne, inkluzywne metody nauczania przy wykorzystaniu technologii cyfrowych. Wypracowujemy konkretne narzędzia dla edukatorów i trenerów, które wspierają kompleksowe, włączające podejście do innowacji oraz wykorzystania technologii cyfrowych w ich pracy.

Projekt realizowany ze środków Programu Erasmus+.

Projekty

Partnerzy i współpraca międzynarodowa

Cenimy naszych międzynarodowych Partnerów. Jesteśmy aktywnym członkiem wielu międzynarodowych inicjatyw.

Pomagamy rozwijać Twój biznes dzięki różnorodności

Skorzystaj z naszych usług doradczych, wydarzeń i szkoleń.  Jeśli nie wiesz od czego zacząć, po prostu porozmawiajmy.